In conflicten tussen burger en overheid, kies voor Mediation.

In conflict met de gemeente of de provincie, het waterschap of een andere overheidsinstelling? Vaak kunt u samen met de hulp van een MfN-registermediator het conflict oplossen. Stel de mediation een voor!

Vaak neemt de overheidsinstantie de kosten van de mediation voor haar rekening te nemen. U zult ervaren dat de betrokken instantie eerst zal voorstellen om een tot mediator opgeleide ambtenaar, eventueel werkzaam in een andere gemeente, als mediator aan te stellen. Als burger heeft u het volste recht te verlangen dat de mediator onafhankelijk is van de overheid (dus géén ambtenaar, ook niet in een andere gemeente) en geen binding heeft met enige belangengroep. Neutraal en onafhankelijk is een belangrijk issue voor de mediator. Verlang daarom een ervaren MfN-registermediator, die beschikt over bestuursrechtelijke kennis. Bij A-Mediation vindt u een aldus gekwalificeerde mediator. Om een afspraak te maken voor een gratis oriënterend gesprek belt u: 0166 667052

Er zijn  ontzettend veel redenen waardoor u ruzie kunt krijgen met de overheid!

Burgers hebben op talloze manieren  met de overheid te maken, we kennen de lokale overheid, de nationale overheid of met een van de meer dan 1000 overheidsinstellingen die ons land telt. Lochisch dat als u zoveel met de overheid te maken heeft ontstaan er vanzelfsprekend ook veel conflicten. Vaak voelt u zich door de overheid of een overheidsinstelling niet gehoord en onderwerpen voor conflict zijn er te over; vergunningen, uitkeringen, burenruzies, bestemmingsplannen enzovoorts.

U kunt als burger een bezwaarschrift of een zienswijze indienen. Als dat niet helpt staat de weg naar een gerechtelijke procedure voor u open. Een ding weten we zeker, een gerechtelijke procedure kost veel geld. Buiten dat, de uitkomst is altijd ongewis. Gelukkig gaan steeds meer gemeenten en overheidsinstellingen ontdekken mediation de beste manier is om kostenbesparend en snel en tot genoegen van alle betrokkenen, met betrokkenen samen kwesties op te lossen.

Gemeenten hebben flink moeten bezuinigen, daartoe aangezet door Den Haag. Bovendien heeft de centrale overheid steeds meer taken overgeheveld naar lokale overheden, zonder deze daarvoor extra middelen te verschaffen. Kosten besparing is dus wel een dingetje.

 

Voor het vertrouwen in de politiek is deze ontwikkelingen niet goed. Burgers voelen zich in toenemende mate niet gehoord en dat is precies waar mediation uitkomst kan bieden. Mediators kunnen het gestokte gesprek tussen burgers en bestuur weer op gang brengen. Met relatief weinig kosten kan mediation aldus helpen om voor de toekomst de waarden van de lokale democratie, zoals burgers betrekken bij beleid, in de gemeenschap te borgen, óók als er bezuinigd moet worden.

Mediation geeft elke partij een gelijkwaardige stem en een keuze

In de Verenigde Staten zegt men het zo mooi: “Mediation provides each party a voice and a choice. Te vertalen als: “Mediation geeft elke partij een gelijkwaardige stem en een keuze”. Een gelijkwaardige stem impliceert dat iedere bij een mediation betrokken partij over dezelfde informatie en kennis beschikt. Immers wie niet weet waar de keuze over gaat, kan geen keuze maken.

Kleinschalig eerst mediation voor stellen

Kleinschalig kan een gemeente haar inwoners a voice and a choicegeven door bijvoorbeeld aan de indieners van zienswijzen en bezwaren, eerst mediation voor te stellen (onder leiding van een externe neutrale mediator) in plaats van automatisch de juridische procedure in gang te zetten.

Grootschalig

Grootschalig is mediation evengoed inzetbaar. Zo kan de gemeente inwoners uitnodigen om beleid met betrekking tot de toekomst van hun straat, buurt, wijk, gemeente te “co-creëren”. Er zijn prachtige voorbeelden van succesvolle co-creatie-trajecten, waarbij bestuurders, ten langen leste, ontdekten, dat onder de inwoners van de gemeente, creativiteit en deskundigheid in veel ruimere mate voorhanden zijn, dan zij aanvankelijk voor mogelijk hielden en waarvan zij vervolgens dankbaar gebruik maakten.

Associated Mediation legt geïnteresseerden graag uit wat mediation precies kan betekenen voor de dagelijkse praktijk en voor de toekomst van de lokale democratie. Voor een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek kunt u bellen met: 0166 667052

Mediation is voorwaarde voor behoorlijk bestuur

De inzet van mediation-vaardigheden leidt niet alleen tot een efficiëntere en effectievere overheid, maar is een voorwaarde voor behoorlijk bestuur.

De overheid zou aldus zelfs structurele efficiency-winsten kunnen behalen van ca. €55 miljoen per jaar. Mogelijke besparingen op het gebied van achterwege blijvende externe hoorcommissies, of vervolg-procedures, zijn daarbij nog niet meegerekend.

Lees het allemaal in detail in het rapport “Prettig contact met de overheid“, dat  dat u hier gratis kunt downloaden.

 

 P Think before you print.