Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden Associated Mediation


1. Definities


1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:


1.2. Associated Mediation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Associated Mediation gevestigd aan de Meeuwelaan 5 te St Maartensdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 22057604; Associated Mediation: werkt volgens de reglementen en gedragsregels van De MfN, Mediation Federatie Nederland.


Klant: de wederpartij in opdracht van wie Associated Mediation werkzaamheden verricht dan wel met wie Associated Mediation een (Mediation-) overeenkomst aangaat; overeenkomst: de overeenkomst tussen Associated Mediation en de klant.


2. Algemeen


2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Associated Mediation en de klant en voor alle werkzaamheden die Associated Mediation uitvoert.


2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Associated Mediation voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.


2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Associated Mediation vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.


2.6. Associated Mediation heeft het recht gedurende deze overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


2.7. Indien Associated Mediation niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Associated Mediation het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.


3. Aanbiedingen


3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.


3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Associated Mediation binden Associated Mediation niet.
Totstandkoming van de overeenkomst


4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Associated Mediation heeft aanvaard.


4.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.


4.3. Associated Mediation heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
Uitvoering van de overeenkomst.


5.1. Associated Mediation zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.


5.2. Associated Mediation zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.


5.3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Associated Mediation door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt Associated Mediation dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.


5.4. Associated Mediation heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.
Verplichtingen van de klant


6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Associated Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die Associated Mediation moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant.


6.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Associated Mediation onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.


6.3. De klant vrijwaart Associated Mediation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.


6.4. De klant zal Associated Mediation en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij Associated Mediation niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.


6.5. De klant is gehouden Associated Mediation onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
Prijzen en tarieven


7.1. Vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw.


7.2. Associated Mediation heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijziging.
Wijziging factuuradres of verhuizing


8.1 .Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Associated Mediation mede te delen.
Afzeggen van een afspraak


9.1. De klant dient een met Associated Mediation overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De klant dient een afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door de klant minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van Associated Mediation, maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de klant in rekening gebracht.


10. Wijzigen van de overeenkomst


10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


10.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Associated Mediation de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.


11. Betaling


11.1. De klant dient de van Associated Mediation ontvangen facturen te betalen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.


11.2. Indien betaling in termijnen geschiedt, dan dient de klant uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien de klant niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is de klant in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.


11.3. Associated Mediation kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling of een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft Associated Mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. Associated Mediation is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.


11.4. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.


11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Associated Mediation op de klant onmiddellijk opeisbaar.


11.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.


11.7. Associated Mediation kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Associated Mediation verschuldigde bedragen betaald heeft.


12. Klachten


12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Associated Mediation en in ieder geval binnen 8 dagen na dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Associated Mediation in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.


12.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Associated Mediation erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.


12.3. Na het indienen van de klacht dient de klant Associated Mediation de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.


12.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan de klant de klacht indien via MfN Mediation Federatie Nederland alwaar de klachten procedure aanwezig is. is.Associated Mediation is slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.


13. Ontbinding


13.1. Associated Mediation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.


13.2. Voorts is Associated Mediation bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


13.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Associated Mediation vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.


14. Aansprakelijkheid en verjaring


14.1. Associated Mediation kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.


14.2. Associated Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Associated Mediation is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


14.3. Associated Mediation is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.


14.4. Associated Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


14.5. Indien Associated Mediation aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Associated Mediation beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Associated Mediation gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Associated Mediation beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.


14.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Associated Mediation of haar ondergeschikten.


14.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Associated Mediation. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.


14.8. Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens Associated Mediation handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Associated Mediation daardoor lijdt.


15. Overmacht


15.1. Associated Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


15.2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Associated Mediation de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van door Associated Mediation ingeschakelde derden.


15.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


15.4. Voor zover Associated Mediation ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Associated Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


16. Geheimhouding


16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.


16.2. Associated Mediation verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


16.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Associated Mediation gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Associated Mediation zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Associated Mediation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.


17. Intellectuele eigendom


17.1. De klant vrijwaart Associated Mediation voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


17.2.Tenzij Associated Mediation en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Associated Mediation volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die Associated Mediation aan de klant ter beschikking heeft gesteld.


17.3. Associated Mediation verleent aan de klant het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.


17.4. Eventuele naamsvermeldingen, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door de klant niet aangepast of verwijderd worden.


18. Overdracht


18.1. Associated Mediation heeft het recht haar rechten en plichten jegens de klant over te dragen aan een derde. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


19.1. Op elke overeenkomst tussen Associated Mediation en de klant is Nederlands recht van toepassing.


19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Associated Mediation worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg, waar Associated Mediation gevestigd is.

Welkom

Welkom bij Associated Mediation. Met onze ervaring zorgen we dat uw conflict of geschil op een nette en zorgvuldige manier wordt opgelost.

Kantoor

Meeuwelaan 5, 4695JJ, St Maartensdijk, Nederland

Logo_Nmv
Schip aanpak

Associated Mediation ©2023. Alle rechten voorbehouden.                                                                                                                                               Algemene voorwaarden