Elementor #648


Als je gaat scheiden komt er veel op je af en vaak weet je niet waar je moet beginnen. Het is dan fijn als er één iemand is die alles in de gaten houdt en stap voor stap de zaken met jullie doorneemt. 

Notarissen kraken voorstel nieuwe huwelijkswet

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1520341794087{margin-bottom: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”]

Notarissen kraken voorstel nieuwe huwelijkswet

Nieuws

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)kraken het voorstel in de nieuwe huwelijkswet en hebben grote zorgen over een nieuw wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Hij wil dat stellen die in algehele gemeenschap van goederen trouwen, niet meer naar de notaris hoeven om dat te regelen.

Straks alleen maar bij de ambtenaar

Dekker stelt voor dat paren die gaan trouwen in gemeenschap van goederen, dat straks alleen maar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hoeven aan te geven. Volgens de notarissen brengt dat voorstel een ‘groot gevaar’ met zich mee, omdat stellen die willen trouwen dan geen betrouwbare voorlichting krijgen. Volgens de beroepsorganisatie komt de rechtsbescherming van burgers met het voorstel in het geding.

Niet meer automatisch in gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari trouwen stellen niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Het vermogen dat de partners voor de bruiloft opbouwden, blijft daarna ook privé, net als giften erfenissen en schulden. Stellen die daarvan af willen wijken en wel een algehele gemeenschap van goederen willen afsluiten, moeten dat op dit moment vastleggen bij de notaris.

Naar de notaris te duur!

Het kabinet wil die laatste bepaling nu schrappen, omdat de gang naar de notaris volgens hem te duur is. Stellen betalen in dat geval al gauw honderden euro’s. Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, dan volstaat een verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die kan tot één dag voor het huwelijk worden ingediend, digitaal of op papier. Er komt een modelverordening voor.

Voorkomen van schulden uit het verleden

De KNB wijst erop dat de nieuwe huwelijksregels juist in werking waren getreden om te voorkomen dat mensen geconfronteerd worden met schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan. Door het nu eenvoudig te maken om alsnog in gemeenschap van goederen te trouwen, lopen stellen dat risico alsnog. Ambtenaren van de burgerlijke stand ‘hebben onvoldoende juridische kennis om hierover goede voorlichting te geven,’ schrijft de KNB. ‘Daarmee dreigt het gevaar van het verstrekken van onjuiste informatie over een belangrijke beslissing in het leven,’ stellen ze.

Notarissen vrezen verwarring

Ook vrezen de notarissen ‘verwarring’ bij stellen die willen trouwen. De nieuwe regels over het huwen in gemeenschap van goederen zijn nog maar net in werking getreden. Een wijziging van het nieuwe basisstelsel is dan ook te vroeg.

Dekker heeft het wetsvoorstel vorige week gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Daarnaast heeft hij betrokken instanties om een reactie gevraagd. Naast de notarissen gaat het ook om de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de Raad van State.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kinderen in het regeerakkoord

[vc_row][vc_column][vc_column_text title=”Dit staat er over kwetsbare kinderen in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst'” animation=”scale-up” css=”.vc_custom_1507812169720{margin-bottom: 0px !important;}”]

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Verspreid door het akkoord heen staat een aantal zeer relevante uitgangspunten voor kwetsbare kinderen. We hebben deze op een rijtje gezet.

 

 • Echtscheidingen die problematisch verlopen kunnen veel schade aanrichten bij ex-echtelieden en eventuele kinderen. Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van “vechtscheidingen” zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade. Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan, wat maakt dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd.
 • De staatscommissie herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De onderzoeken zoals aanbevolen door de staatscommissie zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht. Het is vervolgens aan kabinet en Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven. Bij wetgeving die hieruit volgt is het belang van het kind leidend.
 • Er wordt nader onderzoek verricht naar een verdere herijking van het familierecht. Daarbij gaat het onder meer om adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders. Ook hierbij is het belang van het kind leidend.
 • Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken, daarbij ondersteund door de mogelijkheid van een onderwijsconsulent. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, willen we het aantal thuiszitters fors beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen.
 • Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.
 •  Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur – als dit in het belang van het kind is – in een pleeggezin of gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. We voeren het Actieplan Pleegzorg samen met de sector voortvarend uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.
 • De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. Knelpunten die daaruit blijken, pakken we aan. De ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp krijgt een vervolg. We stellen de invulling hiervan vast in overleg met gemeenten en de sector en stellen hiervoor tijdelijk middelen (die optellen tot 54 miljoen euro) beschikbaar als co-financier.
 • Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om gezamenlijk in te kopen en bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen af te stemmen. Als gemeenten de noodzakelijk geachte samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.
 • Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.
 • We brengen de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter in beeld en zorgen dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten. Daarbij geven we ook aandacht aan de overgang naar volwassenheid.
 • Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen.
 • Speciale aandacht gaat uit naar minderjarige migranten. Het gebeurt te vaak dat kinderen in levensgevaarlijke situaties belanden. Het kabinet realiseert adequate opvang voor minderjarigen in het land van herkomst waardoor zij veilig kunnen opgroeien als zij daardoor terug kunnen keren naar het thuisland. Dit geldt dus niet bij thuislanden die als zodanig onveilig zijn (zoals bijvoorbeeld nu Syrië).
 • De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Na de vakantie veel vragen over scheiden

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1507642086393{margin-bottom: 0px !important;}”]Rond het begin van het nieuwe jaar en na de zomervakantie krijgen we bij Associated Mediation veel vragen over scheiden.

Na de zomervakantie zetten de partners hun gevoelens nog eens op een rijtje en dan blijkt dat de vakantie niet het moment is om problemen op te lossen, maar vaak juist meer stress veroorzaakt, waarmee de relatie is nog meer onder druk komen te staan. De stellen zien geen oplossing meer en besluiten om de knoop door te hakken en te scheiding.

Zit jij in deze vervelende situatie? Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan en een punt achter jullie huwelijk te zetten? Dan komt er de komende tijd veel op je af en je komt in een emotionele rollercoaster.

U kunt natuurlijk zelf een checklist opzoeken om uit te vinden wat u allemaal moet regelen om te scheiden. Wij zijn van mening dat u al genoeg aan uw hoofd hebt en stellen u voor, u door ons te laten ont zorgen.

Associated Mediation
Aangaan van een mediation is een verstandige keus

Als MfN Familie mediator weten als geen ander waar u voor komt te staan en zijn ervaren in alle ins en outs van de scheiding. We staan voor duurzaam scheiden en helpen u om in goede verstandhouding en in goed overleg uit elkaar te gaan.

Wij helpen u met het opstellen van uw echtscheidingsconvenant.

Het echtscheidingsconvenant is een document waarin je met je partner diverse afspraken vast legt. Afspraken over de verdeling van de inboedel, de woning, de verdeling van spaargeld, pensioen, alimentatie en afspraken over de kinderen.

Ook bij het opstellen van het ouderschapsplan, verplicht als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, helpen wij u zodat u alles wat nodig is zorgvuldig samen kunt bespreken en afspreken.

Er moet in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken zijn gemaakt over en rondom de zorgregeling of omgangsregeling.

 • wie zorgt er wanneer voor de kinderen,
 • wat is het hoofdverblijf van de kinderen,
 • hoe worden de schoolvakanties geregeld,
 • wie haalt de kinderen op etc.);

Maar ook afspraken rondom de informatieverstrekking;

 • Afspraken over hoe om te baanbij de schoolkeuze,
 • Het contact met school,

Afspraken met betrekking van de gezondheid;

hoe te handelen als het kind ziek is of medische calamiteiten, etc.);

Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding en de hoogte van de kinderalimentatie.

Al deze afspraken moeten nauwkeurig en duidelijk zijn omschreven om mis verstonden in de toekomst te voorkomen. Ook moet er aan enkele wettelijke voorschriften worden voldaan, zoals de verplichte afspraken die hierboven genoemd zijn.

Een ouderschapsplan maakt  deel uit van het echtscheidingsconvenant, maar kan ook apart worden opgesteld.

Beide partners moeten het ouderschapsplan ondertekenen en dit wordt vervolgens bijgevoegd bij het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechter. Via de bij ons aangesloten advocaat wordt het ouderschapsplan en scheiding convenant bij de rechtbank ingediend.

Wilt u vrijblijvend eens informeren wat wij voor u kunnen bekeken neem dan gerust contact op. Dat kan met een email aan paul@a-mediation.nl of aan ellen@a-mediation.nl en kunt natuurlijk ook bellen 0166 667052 of 0655758442 Het kan natuurlijk dat wij even niet bereikbaar zijn in dat geval bellen we u zo spoedig mogelijk terug.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Waarom tocht dat herstelrecht

Folkert Jensma, een columnist bij de NRC schrijft op pakkende en ingrijpende wijze in zijn kolom van 1 september hoe hij, indirect betrokken, intens geraakt raakt werd op de wijze dat een slachtoffer geschoffeerd werd tijdens de rechtszitting. Ook hij deelt zijn ervaring waarvan ik inzie  hoe nodig het is dat dader en slachtoffer op een anderewijze aan herstel gaan werken dan in de confrontatie in de rechtszaal. Het is het OM als vertegenwoordiger van de maatschappij versus de verdachte. Staat tegen over de verdachte, dat is wat je in de rechtbank ziet gebeuren met sanctie als middel om de verdachte te laten weten dat het ongewenst gedrag is geweest. Slachtoffer? hu ? is die er ook. Pakkend en sprekend stelt Folkert dat het slachtoffer in de huidige setting niets in de rechtszaal te zoeken heeft, en meer kans opnieuw beschadigd te worden, op nieuw slachtoffer te worden dan dat er ook maar ergens spraken zou kunnen zijn op herstel.

We moeten onze krachten maar eens bundelen om meer en beter mediation in strafzaken structureel binnen ons strafsysteem ge implementeert te krijgen

 

Proef Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes

Den Haag, 25 april 2017

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam. De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak die daardoor mogelijk wordt. Bovendien blijkt de gekozen werkwijze te resulteren in kortere doorlooptijden.

Zo’n 20 procent van de echtscheidingen loopt jaarlijks uit op een zogenoemde vechtscheiding. Dat houdt in dat de partners zich vastbijten in hun eigen belang, niet meer normaal met de ander kunnen overleggen en vaak de ene rechtszaak na de andere tegen elkaar voeren. Vaak zijn kinderen daarvan de dupe. Vooral als zij inzet zijn van de ruzies tussen hun ouders, kunnen ze blijvende schade oplopen. Familierechters willen dat zoveel mogelijk voorkomen door scheidingszaken anders aan te pakken. Daartoe hebben de rechters eind vorig jaar het visie document opgesteld.

Communicatie

Vandaag iets over communicatie!

Heeft u wel eens het gevoel iets te willen zeggen?

Wat wil je dan eigenlijk zeggen?

We doen allemaal ons best om goed te communiceren.

In de Prive omgeving en in het werk, met de medewerkers en naar buiten, naar de klanten en leveranciers.

 

Toch is het niet zo eenvoudig om je ook echt gehoord en begrepen te voelen.

Meestal denkt u helder te zijn geweest in uw communicatie. Niets is echter wat het lijkt. Het is eerder een wonder dat we elkaar zo goed verstaan!

Mensen zijn geneigd muren om zich heen te bouwen. Ogenschijnlijk om een oplossing voor een probleem te vinden. U kent het wel, voor de lieve vrede houd je je mond.

Wat ik dus meemaak tijdens mediations is dat, als partijen er inslagen elkaar echt te horen, naar elkaar te luisteren en elkaar gaan verstaan er iets moois te ontdekken valt.

gehoord worden
Gehoord en begrepen voelen

Geen wonderen maar de erkenning en de ” O , joh dat heb ik zo nooit  begrepen”” komt dan langs

De rust die over de mensen komt als ze zich gehoord en begrepen voelen brengt de oplossing van de kwestie binnen handbereik.